ywamvalues

Základné hodnoty YWAM –

1. Poznať Boha –

YWAM sa zasadzuje poznať Boha, Jeho prirodzenosť, Jeho charakter, Jeho spôsoby zjavené v Biblii, inšpirovanom a smerodajnom Božom Slove.  Hľadáme ako  odrážať v našich životoch a službe kým  On je,  z každého hľadiska.  Poznávanie a potešenie zo vzťahu s Bohom je samozrejmou pretekajúcou riavou túžby podeliť sa o to s druhými.  (2 Kr 19,19; Job 42,5; Ž 46,10; Ž 103,7-13; Jer 9,23–24; Oz 6,3; Ef 1,16–17; Flp 3,7-11; 1Jn 2,4-6;)

 

2. Konať, aby bol Boh Poznaný –

YWAM je povolaný k tomu,  aby bol Boh Poznaný po celej zemi a v každej oblasti spoločnosti  skrze hlásanie evanjelia, učeníctvo a službu milosrdenstva.  Veríme, že spása duší  by mala  mať dôsledok v transformácii  spoločností  tých, ktorí sú poslušní  Ježišovmu prikázaniu činiť učeníkov zo všetkých národov.  (1 Krn 16,24-27; Ž 68,11; Ž 71,15-16; Ž 145,4-7; MT 28,18-20; Mk 16,15; Sk 1,8; Sk 13,1-4a; Rim 10,8-15; Rim 15,18-21;)

 

3. Počúvať Boží hlas –

YWAM sa zasadzuje k tvoreniu s Bohom skrze načúvanie Mu, modliac sa Jeho modlitby a poslúchajúc Jeho prikázania bez ohľadu, či sú malé, alebo veľké.  Závisíme na počúvaní Jeho hlasu ako jednotlivci,  spoločne v tíme a  jeho kontexte,  aj vo väčších  organizačných hromadných zhromaždeniach, tak aj v našom celkovom  procese konania rozhodnutí.  (1Sam 3,7-10; 2Krn 15,2-4; Ž 25,14; Iy 6,8; Am 3,7; Lk 9,35; Jn 10,1-5; Jn 16,13-15; Hb 3,7-8,15; Zjv 2,7,11,17,27; Zjv 3,6,13,22;)

 

4. Uctievať a prihovárať sa –

YWAM je oddaný uctievať Ježiša  a nasadiť sa v príhovornej modlitbe ako  nedeliteľnej  súčasti každého dňa.  Rozpoznali sme tiež zámer satana zničiť Božie skutky a zvolávame Božiu moc a Ducha Svätého aby premohol jeho stratégie v životoch jednotlivcov ako aj v záležitostiach národov.  (1 Sam 7,5; 2 Krn 7,4; Ž 84,1-8; Ž 95, 6-7; Ž 100, 1-5; Mk 11,24-25; Sk 1,14; Ef 6,13-20; 1 Sol 5,16-19; 1Tim 2,1-4;)

 

5. Byť vizionársky –

YWAM je povolaný byť  vizionársky, ustavične prijímajúc,  vyživujúc,   a uvoľňujúc   čerstvú víziu od Boha.  Podporujeme priekopníctvo nových služieb  a metód, vždy ochotní byť zásadní v poriadku toho, aby sme boli relevantní  voči všetkým generáciám, skupinám ľudí a sféram spoločnosti. Veríme, že apoštolské povolanie YWAM vyžaduje spojenie duchovného úradu starších, slobodu v Duchu a vzťah, centrovaný na Božie Slovo.  ( Nm 12,6; 1 Sam 12,16; Prísl 29,18; Ey 1,1; Hab 2,2-3; Mk 1,35-39; Lk 9,1-6; Sk 16,9-10; Sk 26,19; 2 Pt 3, 9-13;)

 

6. Zasadzovať sa za mladých ľudí –

YWAM je povolaný presadzovať mládež.  Veríme, že Boh obdaroval a povolal mladých ľudí byť priekopníkmi vízií a služieb. Zasadzujeme sa  v tom, aby sme ich ocenili,  vycvičili,  podporili,  dôverovali im,  aby sme im vytvorili priestor  a uvoľnili ich. Oni nie sú len cirkvou budúcnosti, oni sú cirkvou dneška. Zaväzujeme sa nasledovať  ich vedenie podľa vôle Boha. (1Sam 17,32-50; Kaz 12,1-7; Jer 1,5-10; Dan 1,17-20; Joel 2,28; Jn 6,9; Sk 16,1-5; 1Tim 4,12-16; 1Jn 2,12-14;)

 

7. Byť voľne štruktúrovaný a decentralizovaný –

YWAM je voľne štruktúrovaný a rozmanitý, predsa  jednotný.  Sme globálna rodina služieb, držaná spolu zdieľanými základnými zmluvami, zámermi, víziami, hodnotami a vzťahmi.  Veríme, že štruktúry by mali slúžiť ľuďom a zámerom Boha. Každá služba v každom stupni má privilégium a zodpovednosť  povinnosti skladať účty v kruhu rozpoznaného duchovného úradu starších.  (Ex 18,13-26; Nm 1,16-19; Nm 11,16-17,24-30; Dt 29,10-13; Joz 23,1-24,28; Sk 14,23; Sk 15,1-31; 1 Kor 3,4-11;  Tit 1,5-9; Hb 13,7,17;

 

8. Byť medzinárodný a naddenominačný –

YWAM je medzinárodný a naddenominačný  tak v globálnom rámci ako aj na  lokálnych miestach. Veríme, že etnická, jazyková a denominačná rozmanitosť  spolu s vykúpenými kultúrnymi  prvkami  sú pozitívne zložky, ktoré prispievajú k zdraviu a rastu misie. (Gn 12,1-4; Gn 26,2-5; Ž 57,9-10; Jer 32,27; Dan 7,13-14; Sk 20,4; 1Kor 12,12-31; Ef 4,1-16; Kol 3,11; Zjv 7,9;)

 

9. Mať biblický pohľad na svet –

YWAM je povolaný k  biblickému  kresťanskému pohľadu na svet. Veríme, že Biblia – príručka na celý život  – činí jasné rozdelenie medzi dobrým a zlým, správnym a nesprávnym. Praktické oblasti života nie sú menej duchovné ako služba a jej vyjadrenia.  Všetko vykonané v poslušnosti Bohu je duchovné.  Hľadáme,  ako dať Bohu poctu skrze všetko, čo konáme,  zabezpečovaním  výbavy  výstroje a mobilizovaním Božích mužov a žien, aby prevzali úlohy služby a vplyvu v každej oblasti spoločnosti.  (Dt 8,1-3; Dt 32,45-47; 2Kr 22,8; Ž 19,7-11; Lk 8,21; Jn 8,31-32; Flp 4,8-9; 2 Tim 3,16-17; Hb 4,12-13; Jk 4,17;)

 

10. Pracovať v tímoch –

YWAM je povolaný pracovať v tímoch v každej oblasti služby a vodcovstva.  Veríme, že kombinácia vzájomného dopĺňania  darov, povolaní, pohľadov, služieb a generácií, ktoré spoločne pracujú v jednote vo všetkých úrovniach našej misie , prináša múdrosť a bezpečie.  Hľadanie Božej vôle a vykonávanie rozhodnutí v kontexte tímu,  dovoľuje  vzájomne si skladať  účty  a prispieva k hlbším vzťahom, motiváciám, zodpovednosti  a privlastnenia si vízie. (Dt 32,30-31; 2 Krn 17,7-9; Prísl 15,22; Kaz 4,9-12; Mk 6,7-13; Rim 12,3-10; 2 Kor 1,24; Ef 5,21; Flp 2,1-2; 1 Pt 4,8;)

 

11. Ukázať  služobné vodcovstvo  –

YWAM je povolaný skôr k životnému štýlu  služobného  vodcovstva   ako k hierarchického.  Vodca služobník je ten, kto si ctí dary a povolania tých o ktorých sa má starať a stráži  ich práva a privilégiá.  Práve tak, ako slúžil Ježiš  jeho učeníkom, prízvukujeme dôležitosť tých, ktorí slúžia  zodpovednosťami vodcovstva, aby takto slúžili tým, ktorých vedú. (Dt 10,12-13; Ž 84,10; Iz 42,1-4; Mich 6,8; Mk 10,42-45; Jn 13,3-17; Rim 16,1-2; Gal 5,13-14; Flp 2,3-11; 1Pt 4,10-11;)

 

12. Najskôr konať  až potom vyučovať –

YWAM sa zaväzuje najprv konať až potom vyučovať.  Veríme, že skúsenosť z prvej ruky dáva autoritu našim slovám. Boží charakter a povolanie od Boha sú dôležitejšie ako dary, schopnosti a odbornosti  jednotlivcov. (Dt 4,5-8; Ez 7,10; Ž 51,12-13; Ž 119,17-18; Prísl 1,1-4; Mt 7,28-29; Sk 1,1-2; Kol 3,12-17; 2 Tim 4,1-5; 2 Pt 1,5-10;)

 

13. Byť orientovaný na vzťahy –

YWAM je oddaný tomu byť orientovaný na vzťahy v našom žití a spoločnom pracovaní. Túžime byť zjednotení skôr skrze naše životy svätosti, vzájomnú podporu, transparentnosť, ľudskosť, otvorenú komunikáciu ako závislosti na štruktúrach a pravidlách.  (Lv 19,18; Ž 133,1-3; Prisl 17,17;  Prísl 27,10; Jn 13,34-35; Jn 15,13-17; Jn 17,20-23; Rim 13,8-10; 1 Jn 1,7; 1 Jn 4,7-12;)

 

14. Vážiť si jednotlivca –

YWAM je povolaný ctiť každého jednotlivca. Veríme v rovnocenné možnosti a spravodlivosť pre všetkých.  Stvorení na Boží obraz, ľudia všetkých národností, veku a činností majú  osobité prínosy a povolania. Sme odhodlaní ctiť si Bohom dané vodcovstvo a služobné dary a to ako u mužov, tak u žien. (Gn 1,27; Lv 19,13-16; Dt 16,18-20; Ž 139,13-16; Mk 8,34-37; Sk 10,34-35; Gal 3,28; Ef 6,5-9; Hb 2,11-12; Jk 2,1-9;)

 

15. Vážiť si rodiny –

YWAM potvrdzuje dôležitosť rodín, ktoré spoločne slúžia na misiách, nie iba otec a/alebo mama. Tiež zahŕňame rodiny s jedným rodičom.  Povzbudzujeme rozvoj silných a zdravých rodinných celkov, pričom každý člen zdieľa povolanie na misie a prispieva svojimi darmi jedinečným a doplňujúcim spôsobom. Zastávame a oslavujeme biblický pohľad, že Boží  úmysel svätého manželstva je medzi jedným mužom a jednou ženou. (Gn 2,21-24; Gn 18,17-19; Dt 6,6-7; Prisl 5,15-23; Prisl 31,10-31; Mal 2,14-16; Mt 19,1-9; 1 Kor 7,1-16; 1 Tim 3,2-5; Hb 13,4;)

 

16. Praktizovať  závislosť na Bohu –

YWAM je povolaný praktizovať život závislosti na Bohu vo finančnom zabezpečení.  To prichádza primárne skrze Jeho ľud,  tak pre jednotlivcov ako aj pre YWAM organizácie. Tak, ako bol Boh štedrý ku nám, tak túžime byť štedrí.  YWAM-áci dávajú  Bohu  skrze misiu seba, svoj čas a talenty  bez očakávania odmeny. (Gn 22,12-14; Ex 36,2-7; Nm 18,25-29; Mal 3,8-12; Mt 6,25-33; Lk 19,8-9; 2 Kor 8,1-9,15, Flp 4,10-20; Tit 3,14; 3 Jn 5-8;)

 

17. Byť pohostinný –

YWAM potvrdzuje službu pohostinstva ako vyjadrenie Božieho charakteru a hodnoty ľudí. Veríme, že je dôležité otvoriť naše srdcia, domovy, základne, slúžiť a uctiť si druhého , našich hostí a chudobných a núdznych nie iba ako akty spoločenského protokolu , ale ako vyjadrenia štedrosti. (Gn 18,1-8; 2Sam 9,1-11; Ž 68,5-6; Prisl 22,9; Iz 58,7; Mt 25,31-46; Sk 28,7-8; Rim 12,13; Hb 13,1-3; 1 Pt 4,9;)

 

18. Komunikovať s integritou –

YWAM potvrdzuje, že všetko existuje, pretože Boh komunikuje. Preto sa YWAM zaväzuje k pravdivej, správnej, včasnej a relevantnej komunikácii. Veríme, že dobrá komunikácia je podstatná pre silné vzťahy, zdravé rodiny a komunity a efektívnu službu. (Gn 1,3-5; Nm 23,19; Prisl 25,9-14; Zec 8,16-17; Mt 5,33-37; Lk 4,16-22; Jn 1,1-5; Kol 4,6; Jam 3,1-18)