Mládež s misiou (YWAM) je medzinárodné‚ hnutie kresťanov rôznych denominácií oddaných zvestovať Ježiša osobne tejto generácii, mobilizovať tak veľa ľudí ako sa len dá na splnenie tejto úlohy, trénovať a vybaviť veriacich pre ich úlohu pri napĺňaní veľkého poslania. Ako občania Božieho kráľovstva sme povolaní milovať, uctievať a poznávať nášho Pána, milovať a slúžiť Jeho Telu, cirkvi, a zvestovať celé evanjelium pre celé stvorenie a po celom svete.

Ako Mládež s misiou veríme, že Biblia je inšpirovaná Bohom a je zjaveným slovom, ktoré nám ukazuje, že Ježiš Kristus je Boží syn. Veríme, že ľudia sú stvorení na Boží obraz a že On nás stvoril, aby sme mali večný život skrze Ježiša Krista. Veríme, že každý človek zhrešil a stratil podiel na Božej sláve, Boh ale priniesol spásu skrze smrť na kríži a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Veríme, že pokánie, viera, láska a poslušnosť sú správnymi odpoveďami na podnet Božej milosti k nám. Veríme, že Boh túži po tom, aby boli všetci ľudia spasení a spoznali pravdu. Veríme, že moc Ducha Svätého sa prejavuje v nás skrze nás na vykonanie Kristovho posledného prikázania „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu.“ (Marek 16:15)